מדיניות פרטיות

  1.  פנגו פיי אנד גו בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותי האתר ומבקשים לקבל מידע רלוונטי או לחלופין להירשם באופן מקוון להתנדבות בפרויקט דרך ערך (להלן: "הפרויקט"), ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. כידוע לך, אחת התכליות העיקריות של אתר האינטרנט, אך לא רק, היא מתן אפשרות להרשמה מקוונת לפרויקט באמצעות מסירת מידע אישי על אודות המשתמש ו/או הנרשם. 
  2. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך (להלן: "ההרשמה המקוונת"). 
  3. מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שהחברה ו/או נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון") אוספים על אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך באתר וההרשמה המקוונת.
  4. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים באמצעות החברה, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע בבעלות נתיבי איילון ואשר הרשאת שימוש והחזקה בהם תינתן גם לחברה ו/או מי המוסמך מטעמה. 
  5. המידע המתקבל עם ועקב השירותים ו/או ההרשמה המקוונת, לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם ייאגר במאגרי מידע כאמור. 
  6. השימוש באתר וההרשמה המקוונת מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. 
  7. ידוע לך והנך מסכים לכך שהחברה ו/או נתיבי איילון יעשו שימוש במידע האישי שמסרת במהלך ההרשמה המקוונת לצורך השלמת הליך ההרשמה ו/או בחינת התאמתך לפרויקט ו/או מתן השירותים ו/או קבלת החלטות, לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהחברה ו/או נתיבי איילון ישתמשו במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.
   'מידע אישי' משמעו כל מידע מזהה אודותיך אשר תמסור במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע שם המשתמש, מס' תעודת זהות, מין המשתמש, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, דפוסי נהיגה וכל מידע קשור אחר או בשירותים נלווים ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או לפי חובות שבדין. הפרסום עשוי להישלח אלייך באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות ועוד.

   תוכל לבקש להימחק מרשימת הדיוור באמצעות פנייה מקוונת בעמוד "צור קשר" המצויה באתר או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות. בפנייה זו עלייך לציין את הפרטים הרלוונטיים על מנת שנוכל לאתר אותך ברשימה האמורה.


   על אף האמור, נוכל להמשיך ולשלוח לך הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן, לרבות ומבלי לגרוע הודעות המכילות מסרים אינפורמטיביים.

   כמון כן באפשרותך לבקש מאתנו למחוק חלק מן המידע על אודותיך, אם הוא איננו דרוש לנו לתפעול השוטף, לציות להוראות הדין, להתגוננות מתביעות משפטיות או לאינטרסים לגיטימיים אחרים שלנו.

  8. החברה רשאית לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע על אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמה. תוצרי עיבוד המידע על ידי החברה עשויים לשמש לשם בחינת התאמת המשתמש להתנדבות בפרויקט ו/או לחלופין להתקשרות אחרת ו/או עתידית.

  9. זכויות המשתמש

   תוכל לעיין במידע על אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו באמצעות באמצעות פנייה מקוונת בלשונית "צור קשר" המצויה באתר או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע בהם מחזיקה החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמשים, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. כדי להגן על פרטיותך, אנו עשויים לנקוט פעולות זיהוי טרם הגישה למידע.

   מידע הדרוש לסוכנות לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד- יוסיף להישמר במאגרי המידע אותם מחזיקה החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מהחברה למחוק את המידע הנאסף, המידע הנאסף ישמר בכפוף להוראות הדין. כמו כן, כמפורט בהצהרת פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק מהשירותים, החברה משתפת מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאתנו למחוק את המידע לגביך, לא נוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.

  10. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על החברה.

  11. מידע אודותייך יכול להיות מועבר לצדדים שלישיים, וזאת לשם מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי הצהרת פרטיות זו או על פי הרשאתך.

   למשל, נעביר מידע לספקים שלנו או קבלני משנה אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, מעקב, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').

   אנו רשאים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

   כמו כן, כאמור לעיל, המידע אודותייך שייך ויועבר לנתיבי איילון, בין היתר לצורך בקרה על הפרויקט. החברה ו/או נתיבי איילון ו/או מי מטעמן עשויים לקבל מידע מגורמים שונים, לרבות ממשלתיים, ולכן יתכנו דרכי איסוף מידע נוספות, בהתאם לנהלי איסוף המידע של אותם גופים.   

   לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם נתיבי איילון ו/או עם צד שלישי (להלן: "הצד השלישי") בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או לצורך ניהול וביצוע בקרה של הפרויקט, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי. יודגש כי החברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

  12. החברה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו: "Cookies"), לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שהתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמה להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור.

   ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה – IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי האתר.

  13. יובהר כי באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד.

  14. כך, בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

  15. בעת השימוש בשירותים, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לחברה אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים  והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים/עמודים/אפליקציות חיצוניים הינה עליך.

  16. אבטחת מידע והצפנה

   אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.

   אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, אף אם הדבר נעשה שלא בהסכמתך. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:
   • אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). לעולם לא נפנה אלייך בדואר אלקטרוני בבקשה לקבל קוד סודי. 
   • וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) נכונים.   
   • השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה.  
   • דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.  
   • התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. 
  17. אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, פנה לשירות הלקוחות שלנו מיד.  
  18. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט.
  19. יצירת קשר

במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

  • תוכלו ליצור עמנו קשר הן באמצעות פנייה מקוונת בכתב בעמוד "צור קשר" וכן באמצעות שיחה טלפונית למוקד השירות שמספרו 8946* בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 08:00-17:00).
  • כתובתנו למשלוח דואר הינה: פנגו פיי אנד גו בע"מ, הסיבים 49, פתח תקווה 491402.