תקנון האתר

א. כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר הפרויקט פנגו דרך ערך שכתובתו:
  https://derecherech.pango.co.il ( להלן: "האתר"), אשר מופעל על ידי פנגו פיי אנד גו בע"מ (להלן "פנגו") עבור נתיבי איילון בע"מ (להלן "החברה"). האתר מציע למשתמשים באתר מידע למתעניינים בפרויקט "דרך ערך", להגיש את מועמדותם ולהירשם להתנדבות בפרויקט "דרך ערך" (להלן: "הפרויקט"), באופן מקוון.
 2. תנאי השימוש המפורטים כאן (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש").
 3. מטעמי נוחות, תנאי השימוש והמידע באתר מנוסחים בלשון זכר בלבד, אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
 4. המשתמש רשאי להשתמש בשירותי האתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד.
 5. כדי להירשם לפרויקט, אתה מחויב להירשם לאתר ולהזדהות בהתאם לכללים שתפרסם פנגו ו/או החברה. רק משתמש מזוהה, שתהליך הרשמתו נסתיים בהצלחה והוגדר כמתנדב בפרויקט, רשאי לבצע פעולות באתר (להלן: "הנרשם").
 6. המשתמש יגלוש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא יאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
 7. המשתמש אינו רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר על שרתי האתר ומערכותיו.
 8. פנגו רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובלא הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו את המשתמש באתר מרגע עדכונם באתר.
 9. הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשירותיו נעשים כפוף לקבלת תנאי השימוש והתחייבות לפעול בהתאם להם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש עליך להפסיק לאלתר את השימוש באתר. פנגו רשאית להשעות, לחסום ולנקוט כל פעולה, משפטית או אחרת, נגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.

ב. הסכמה לתנאי השימוש

 1. הסכמתך לתנאי השימוש ולכלל תנאיו מהווה תנאי בסיסי ויסודי להרשמה המקוונת להתנדבות בפרויקט, ועל כן עליך לקוראם בקפידה.
 2. פנגו תהיה רשאית לעדכן את ההנחיות, הכללים או המדיניות ללא חובת יידוע מראש, ועל כן מומלץ לעיין מעת לעת בתקנון. מובהר כי הנוסח הקובע יהיה זה המפורסם באתר זה בכל עת.
 3. גלישתך באתר, הרי שהדבר יעיד אישורך את תנאי השימוש ועל הסכמתך לכל שינוי שיעשה בהם, ועל כן אנו ממליצים כאמור כי תעיין בתנאי השימוש מעת לעת. ככל ואינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
 4. תנאי שימוש אלה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך האתר. השימוש בכל אתר אחר כאמור כפוף לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, ללא קשר לתנאי שימוש אלה.
 5. מובן כי גם גלישה באתר ושימוש בו ובשירותיו, באמצעות הפנייה על ידי אתרים של כל צד שלישי, כגון אתרי משרדי הממשלה וחברת נתיבי איילון בע"מ, מעידה על הסכמתך המלאה להוראות תנאי השימוש, לרבות התחייבותך לפעול על-פיהם. על כן, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים לעיל ולהלן בקפידה.
 6. תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, מחשב לוח ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.

פנגו תהיה רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש שלהלן.

ג. קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

 1. כאמור, תנאי שימוש אלה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי השימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 2. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, פנגו שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

ד. הגבלת אחריות לתוכן האתר וזמינות האתר

 1. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין מידע המתפרסם באתר אינטרנט זה לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים בכתב של נתיבי איילון בע"מ והסכם ההתקשרות שנחתם עם המתנדב, רק המידע בפרסומים רשמיים ובהסכם ההתנדבות ייחשב נכון.
 2. כל מכתב או הודעה המתקבלים לתיבת הדוא"ל של הנרשם תקפים רק אם הם עולים בקנה אחד עם המידע הנמצא במערכות המחשב של פנגו.
 3. קבלת תנאי השימוש פירושהּ שידוע למשתמש כי בנתוני האתר עלולים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
 4. פנגו לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי; לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות מהאתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, כולל יישומי Java, JavaScript, Active-X.

ה. אבטחת מידע 

פנגו פועלת לאבטח את המידע המוצג באתר בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכול להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתו למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.

ו. זכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים למידע המתפרסם באתר אינטרנט זה, שייכות לפנגו ו/או לנתיבי איילון בע"מ לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן מצוין אחרת באופן מפורש.
 2. ניתן לצטט מחומרים אלה תוך ציון המקור לציטוט, בין אם היא החברה עצמה ובין אם היא גורם אחר. אסור לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 3. העתקה, הפצה מחדש, שידור מחדש או פרסום של החומר מותנים בהסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

ז. הצהרת נגישות 

 1. האתר מתחייב לספק לקהל הגולש באתר, מידע נגיש ככל שניתן, ללא כל קשר לטכנולוגיה שבה הוא נבנה.
 2. האתר נתמך על ידי הדפדפנים המובילים אינטרנט אקספלורר מגרסאות 10 ומעלה, גוגל כרום, פיירפוקס ומיקרוסופט אדג'.
 3. האתר מותאם למכשירים ניידים מבוססי מערכות הפעלה iOS מגרסה 7 ומעלה, אנדרואיד מגרסה 4.3 ומעלה.
 4. האתר מותאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של התקן .W.C.A.G 2

ח. זמינותם של שירותי האתר

 1. פנגו אינה מתחייבת לזמינות רצופה של האתר בלא תקלות.
 2. פנגו רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות.
 3. המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי-זמינותם של שירותיו.

ט. תחולת הדין וסמכות השיפוט

 1. על השימוש באתר יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
 2. הסמכות המשפטית הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש נתונה לבתי המשפט בתל אביב יפו.

י. יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עמנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 08:00-17:00) למספר טלפון: 8946*.
 3. כתובתנו למשלוח דואר הינה: פנגו פיי אנד גו בע"מ, הסיבים 49, פתח תקווה 4919402.